آشنایی با تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاه مولکولی و کشت بافت گیاهی

/
انکوباتور: نمونه در محیط کشت­ های تهیه شده، در شرایط خاص رشد…

محیط کشت گیاهی

/
انتخاب محیط کشت مناسب برای رسیدن به هدف اصلی کشت بافت که ری…

فایل مقالات منتخب علمی را می توانید از این قسمت دانلود کنید: