مجموعه کشت بافت محمد مهدی عرب نژاد

مهمترین تولیدات

  • انگور
  • انار
  • انجیر