آوند نهال کشت بافت

مهمترین تولیدات

  • نشاء گلهای زینتی
  • انواع پایه های رویشی ( GN- GF-C29-Gezilla )