اعضای انجمن

ردیفنام شرکتنام مدیر عاملمحصولات برتر
1شرکت بافت رویش سبز رازیکیان جوادی کوششپایه های کشت بافتی GF677
پایه های کشت بافتی GN15
گزیلا6 و ...
2مجتمع تخصصی تولید نهال گواهی شده و عاری از ویروس کشاورزشاهرخ کشاورزانواع پایه های رویشی و نهال گواهی شده
3شرکت تولید نهال طوبی کرمانمحمد ابراهیمیپایه رویشی پسته یو سی بی وان UCB-1
انگور ردگلوب
فلیم سیدلس و ...
4لابراتوار کشت بافت گیاهی حسامی HPTCLشهریار حسامینهال گردو
نهال موز
5پیشرو قهوه کیانوش – برند مزرعه نهال ناکدکتر منصور امیدیارکیده انتریوم
6مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار (شرکت کشت بافت گیاهان دارویی آسیا) دکتر ایرج رستگارگل محمدی و گیاهان دارویی
رز و گیاهان زینتی
پایه میوه های دانه دار و هسته دار
7اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان همدانمحمد سعید خاکسارپایه های GN.GF
پایه انگور
پایه پیرودوارف
8جهش تولید سبزمحمد حسن فدایی فردکشت بافت
9شرکت تعاونی کشت بافت خاورانحمیده حسن نیاانجیر
عناب
انگور و...
10کشت بافت خواجه تبریزی(حقیقی)محمد حسن خواجه تبریزیانواع فیکوس
انواع فیلودندرون
انواع سینگونیوم و ...
11زیست تروند آرینفرهاد شکوهی فرپایه های رویشی
پایه GN
پایه GF
12دانش بنیان رویان نوین مغانشهریار پیراکGF
GFN
UCB1 و ...
13زیست فناوری فراکشت نویدمحمد امین تقی پورگیاه دارویی استویا
گیاه دارویی آویشن شیرازی
گیاهان آبزی و ...
14کشت بافت گل های زینتی تنکابنمهناز سیروسیآگلونما رنگی
بنت القنسول
زامیفولیا
15زیست فناوران نوین گیتی ژنمینا کبیریآناناس
فیلودندرون
فیکوس و ...
16مجموعه کشت و صنعت نفيس (مرکز بيوتکنولوژي)ابراهيم محمد قاسمیگياهان زینتي ارکيده
آنتوریوم
17مجموعه کشت بافت محمد مهدی عرب نژادمحمد مهدی عرب نژادانگور
انار
انجیر
18مزارع نوین ایرانیانسید جواد شامخیتولید انواع نشاء زینتی ژیپسوفیلا
ژربرا
لیسانتوس
19نوید رویش سپاهانغلامرضا ربیعی بذر سیب زمینی
نهال موز
آناناس
20شرکت نهال گستر رویان(دانش بنیان)عباس یداللهیانگور کشت بافتی
بادام عاری از ویروس
21کشت یاران آذرپیوند(رزایران)طیبه آذرپیوندگل رز
موز
پایه های رویشی و ...
22ریزفناوری باغات پارتمهندس علی مختاریانتولید پایه های رویشی کشت بافتی گزیلا5
گزیلا 6
کلت و ...
23پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهیدکتر رضا غفارزادگانگل محمدی رقم کامو
گلابی پیردوآف
ژینکو و ...
24مجموعه الهه شریفیانالهه شریفیانسینگنیوم قرمز
اسکاندیس میکانز
نیون
25شرکت دانش بنیان رویان پژوهش آذربایجانرقیه سلطانیپایه GF و GN
انواع پایه های گلابی
پسته UCB1 و پسته بومی و ...
26کشت بافت زرينه روزفرخ فراهانی-
27زیست فناور برگاب کرمانشاه
مهدی روزرخپایه های گل محمدی
GN
گیاهان دارویی و ...
28کشت و صنعت جوین
سید محمد حسینیانواع پایه های درختان میوه
گیاهان زینتی
گیاهان دارویی
29شرکت کشت بافت نهال کویر
فرشته کامیابنهال پسته
گیاهان زینتی آپارتمانی
30مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
دکتر مجید تولیت ابوالحسنیپیرودوارف
گزیلا
میروبالان و ...
31شرکت تعاونی اروم زیست تاک
حامد محمودزادهپایه های رویشی درختان میوه
نهال های پایه رویشی و اصلاح شده
32کیمیا برگ آسیا
علی باقریاننهال گواهی شده
گل محمدی
پایه گزیلا و ...
33کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان
محمد مهدی عرب‌نژادگزیلا۶
میروبالان
پیرودوارف و ...
34رویان نهال محلات
دکتر ابراهیم بیرامی زادهآناناس
موز
گل محمدی و ...
35مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهندس مجتبی رسولی الموتیماکسما
پیرودوارف
جی ان و ...
36آوند نهال کشت بافت
آرش یدالهی فارسانینشاء گلهای زینتی
انواع پایه های رویشی (GN-GF-C29-Gezilla)
37مجموعه محمد مهدی عرب نژاد
محمد مهدی عرب نژادگیاهان زینتی
پسته
انگور و ...
38مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان كرمانشاه
میثم قاسمیگزیلا6
پیرودوارف
GF