شرکت تعاونی اروم زیست تاک

مهمترین تولیدات

  • پایه های رویشی درختان میوه
  • نهال های پایه رویشی و اصلاح شده