اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران منتخب جلسه مجمع عمومی مورخ 1402/10/13

اعضای

اصلی

دکتر پژمان آزادی-بازرس

جناب آقای دکتر پژمان آزادی به سمت رییس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر محمد سعید خاکسار به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای دکتر سید مجتبی حسینی به سمت دبیر و نایب رییس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس عادل پورقاسم به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای مهندس شاهرخ کشاورز به سمت خزانه دار

جناب آقای مهندس شهریار حسامی به سمت بازرس اصلی

اعضای

علی البدل

جناب آقای دکتر حسین صالحی ارجمند به سمت بازرس علی البدل

جناب آقای مهندس محسن قزل سفلی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس سید احمد حسینی-نایب رییس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس سید احمد حسینی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره