اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران منتخب جلسه مجمع عمومی مورخ 1397/07/21

اعضای

اصلی

جناب آقای ایرج رستگار به سمت رئیس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر سید مجتبی حسینی به سمت دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس شکوفه شهرزاد-عضو هیئت مدیره و دبیر علمی

سرکار خانم شکوفه شهرزاد به سمت نایب رئیس

جناب آقای دکتر امین حسن خواه به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای مهندس شهریار حسامی به سمت خزانه دار

دکتر پژمان آزادی-بازرس

جناب آقای دکتر پژمان آزادی به سمت بازرس اصلی

اعضای

علی البدل

جناب آقای دکتر بیژن سعادتیان به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره

جناب آقای مهندس محسن قزل سفلی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره

مهندس سید احمد حسینی-نایب رییس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس سید احمد حسینی به سمت بازرس علی البدل