شرکت دانش بنیان ریز فناوری باغات پارت

مهمترین تولیدات

 • تولید پایه های رویشی کشت بافتی گزیلا5
 • گزیلا 6
 • کلت
 • پی اچ ال
 • محلب
 • ماکسما
 • میروبالان
 • جی ان
 • جی اف
 • کادامن
 • پیرودوارف
 • نهال پیوندی حاصل از آنها