شرکت تعاونی کشت بافت خاوران

مهمترین تولیدات

  • انجیر
  • عناب
  • انگور
  • هاورتیا
  • بنفشه آفریقایی
  • GN

ولی مجوز عناب هست