زیست تروند آرین

مهمترین تولیدات

  • پایه های رویشی
  • پایه GN
  • پایه GF
  • پایه Gisella6
  • میروبالان C29
  • پایه پیرودوارف