مجموعه کشت و صنعت نفيس (مرکز بيوتکنولوژي)

مهمترین تولیدات

  • گياهان زینتي : ارکيده
  • آنتوریوم