کیمیا برگ آسیا

مهمترین تولیدات

  • نهال گواهی شده
  • گل محمدی
  • پایه گزیلا
  • پایه میروبالان
  • ارقام انگور