شرکت بافت رویش سبز رازی

مهمترین تولیدات

  • پایه های کشت بافتی GF677
  • پایه های کشت بافتی GN15
  • گزیلا6
  • پیرودوآرف
  • میروبالان