مجتمع تخصصی تولید نهال گواهی شده و عاری از ویروس کشاورز

مهمترین تولیدات

  • انواع پایه های رویشی و نهال گواهی شده