شرکت کشت بافت نهال کویر

مهمترین تولیدات

  • نهال پسته
  • گیاهان زینتی آپارتمانی