اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان همدان

مهمترین تولیدات

  • پایه های GN.GF
  • پایه انگور
  • پایه پیرودوارف