کشت بافت گل های زینتی تنکابن

مهمترین تولیدات

  • آگلونما رنگی
  • بنت القنسول
  • زامیفولیا