شرکت تولید نهال طوبی کرمان

مهمترین تولیدات

  • پایه رویشی پسته یو سی بی وان UCB-1
  • انگور ردگلوب- فلیم سیدلس
  • انار واندرفول
  • پایه GN
  • پایه های رویشی
  • انگور کریمی
  • انگور زمرد
  • نهال پسته بذری و پیوندی