کشت بافت خواجه تبریزی(حقیقی)

مهمترین تولیدات

انواع :

  • فیکوس
  • فیلودندرون
  • سینگونیوم
  • آلوکازیا
  • کالوکازیا
  • فتونیا