شرکت نهال گستر رویان

مهمترین تولیدات

  • انگور کشت بافتی
  • بادام عاری از ویروس