دانش بنیان رویان نوین مغان

مهمترین تولیدات

  • GF-GFN
  • UCB1
  • کاپاریس
  • استویا