مزارع نوین ایرانیان

مهمترین تولیدات

تولید انواع نشاء زینتی

  • ژیپسوفیلا
  • ژربرا
  • لیسانتوس