مجموعه محمد مهدی عرب نژاد

مهمترین تولیدات

  • گیاهان زینتی
  • پسته
  • انگور
  • انار