کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان

مهمترین تولیدات

در حوزه کشت بافت:

ریزازدیادی انواع پایه‌ها و نهال‌های رویشی کشت بافتی نظیر:

  • گزیلا۶
  • میروبالان
  • پیرودوارف
  • انجیر
  • انگور و پسته
  • نهالستان

در سایر حوزه ها:

  • صیفی‌جات
  • میوه جات صادراتی
  • عسل طبیعی
  • گیاهان دارویی و …