مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهمترین تولیدات

  • ماکسما
  • پیرودوارف
  • جی ان
  • جی اف
  • میروبالان