زیست فناوران نوین گیتی ژن

مهمترین تولیدات

  • آناناس
  • گیاهان زینتی آپارتمانی
  • زنجبیل
  • درختان میوه گرمسیری