کشت یاران آذرپیوند(رزایران)

مهمترین تولیدات

  • گل رز
  • موز
  • پایه های رویشی
  • انجیر
  • انگور