مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

مهمترین تولیدات

  • پیرودوارف
  • گزیلا
  • میروبالان
  • OHF69
  • ماکسما
  • انگور