زیست فناور برگاب کرمانشاه

مهمترین تولیدات

  • پایه های گل محمدی
  • GN
  • گیاهان دارویی
  • گلشیشه های زینتی